book ratana 5

พุทธวจนสมาคม

สถาบันการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นเลิศ ด้านพุทธวจน

ปณิธาน

สมาคมฯจะธารงรักษาไว้ซึ่งความรู้แจ้ง การเกิดปัญญา เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม ดั่งรัตนะ ๕ ที่หาได้ยาก

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นเลิศ ด้านพุทธวจนะ มุ่งสร้างผู้นำทางพระพุทธศาสนาระดับสูงของประเทศไทย และส่งเสริมเยาวชนให้รอบรู้ด้านพุทธวจนะ

เรื่องของวิชชา

การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้

เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมา

พุทธวจนสมาคม ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อต้องการให้หมู่ชนศึกษา เล่าเรียน ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเท่านั้น เพื่อความรู้แจ้ง เกิดปัญญา เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม ดั่งรัตนะ ๕ หรือแก้ว ๕ ประการที่หาได้ยาก ตามคำตรัสของพระพุทธองค์ ดังนี้ 

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

๓. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง

๔. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

๕. กตัญญูกตเวทีบุคคล

สัญญลักษณ์

ตราสัญญลักษณ์ของสมาคมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้หมู่ชนศึกษา เล่าเรียน ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเท่านั้น เพื่อความรู้แจ้ง เกิดปัญญา พระผู้มีพระภาคทรงตรัสธรรมที่อิงอาศัยกัน เป็นเหตุแก่กันให้เกิดขึ้นทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล โดยทรงเปรียบอวิชชา วิชชา และวิมุตติกับมหาสมุทรที่เต็มเพราะฝนที่ตกลงมา ไว้ในหลายพระสูตร เช่น อวิชชาสูตร ตัณหาสูตร (ไทย ทสก.-เอกาทสก. อํ. ๒๔/๑๐๓-๑๐๗/๖๑-๖๒) อุปนิสสูตร (ไทย นิทาน.สํ. ๑๖/๒๗-๒๙/๖๘-๗๐) ดังตัวอย่างอวิชชาสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย

ข่าวสารและกิจกรรม

"ความจริง" ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อตามคำพุทธวจน

"ความจริง" ต้องทราบ ศีลของพระมีกี่ข้อตามคำพุทธวจน

เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสข่าวแรงมากเกี่ยวกับว่า ทางพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลของวัดนาป่าพงได้มีการตัดศีลของพระจาก 227 ข้อ เหลือ 150 ข้อ...
2014-08-21 12:05
ประชุมสามัญประจำเดือนพุทธวจนสมาคม ครั้งที่ 5 ปี 2557

ประชุมสามัญประจำเดือนพุทธวจนสมาคม ครั้งที่ 5 ปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำเดือนมิถุนายน 2557 ขึ้นมา โดยสถานที่จัดประชุมนั้นต้องถือได้ว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแจ๊ส (แม่ของน้องน้ำวุ้น)...
2014-06-15 22:34
รวมภาพงานร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557

รวมภาพงานร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557

  เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา พุทธวจนสถาบันจากทั่วโลก พุทธวจนสมาคม มูลนิธิพุทธโฆษณ์ และ คณะบุคคลผู้มีความรัก และศรัทธา ในการตรัสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า...
2014-05-20 14:01
ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

“ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557” Be BUDDHAWAJANA  World 2014 พุทธวจนสถาบันได้ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น...
2014-03-23 20:04

ติดต่อเรา

พุทธวจนสมาคม
เลขที่ 27/10-11 ซอยนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-0196970, 086-7769976