ratana 5

พุทธวจนสมาคม

สถาบันการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นเลิศ ด้านพุทธวจน

ปรัชญา

ปรัชญาของพุทธวจนสมาคม มีพื้นฐานจากคำขวัญของสมาคมที่ว่า “จิตมั่นพุทธวจนะพ้อง มั่นแม้นธรรมเดียว” โดยมีแนวความคิด ดังนี้

๑. ยึดถือหลักธรรมคำสอนที่เป็นพุทธวจนะเท่านั้น

๒. หลักการและวิธีการสำคัญกว่ารายละเอียด ให้รู้จักคิด มีความเข้าใจ และรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญา

๓. มีเสรีในการแสดงความคิดเห็น

ปณิธาน

สมาคมฯจะธารงรักษาไว้ซึ่งความรู้แจ้ง การเกิดปัญญา เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม ดั่งรัตนะ ๕ ที่หาได้ยาก

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเป็นเลิศ ด้านพุทธวจนะ มุ่งสร้างผู้นำทางพระพุทธศาสนาระดับสูงของประเทศไทย และส่งเสริมเยาวชนให้รอบรู้ด้านพุทธวจนะ

เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมา

พุทธวจนสมาคม ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อต้องการให้หมู่ชนศึกษา เล่าเรียน ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเท่านั้น เพื่อความรู้แจ้ง เกิดปัญญา เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม ดั่งรัตนะ ๕ หรือแก้ว ๕ ประการที่หาได้ยาก ตามคำตรัสของพระพุทธองค์ ดังนี้ 

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

๓. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง

๔. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

๕. กตัญญูกตเวทีบุคคล

สัญญลักษณ์

ตราสัญญลักษณ์ของสมาคมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้หมู่ชนศึกษา เล่าเรียน ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเท่านั้น เพื่อความรู้แจ้ง เกิดปัญญา พระผู้มีพระภาคทรงตรัสธรรมที่อิงอาศัยกัน เป็นเหตุแก่กันให้เกิดขึ้นทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล โดยทรงเปรียบอวิชชา วิชชา และวิมุตติกับมหาสมุทรที่เต็มเพราะฝนที่ตกลงมา ไว้ในหลายพระสูตร เช่น อวิชชาสูตร ตัณหาสูตร (ไทย ทสก.-เอกาทสก. อํ. ๒๔/๑๐๓-๑๐๗/๖๑-๖๒) อุปนิสสูตร (ไทย นิทาน.สํ. ๑๖/๒๗-๒๙/๖๘-๗๐) ดังตัวอย่างอวิชชาสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

“ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต” Be BUDDHAWAJANA  World พุทธวจนสถาบันได้ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น...
2014-03-23 20:04
ร่วมงานแสดงธรรมพุทธวจนของ อบต.แพรกษา

ร่วมงานแสดงธรรมพุทธวจนของ อบต.แพรกษา

พุทธวจนสมาคมเข้าร่วมการแสดงธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิพโล ซึ่งจัดโดยอบต. แพรกษา จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
2013-10-14 19:42
ครบรอบ 1 ปี พุทธวจนสมาคม

ครบรอบ 1 ปี พุทธวจนสมาคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ในโอกาศที่พุทธวจนสมาคม ครอบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้ง กรรมการสมาคมฯและสมาชิกได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสถิผโล เจ้าอาวาสวัดยนาป่าพง...
2013-10-14 19:36
พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม

พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม

พุทธวจนสมาคมร่วมจัดนิทรรศการพุทธวจน ในงาน "พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม" ซึ่งมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
2013-08-18 19:29

ติดต่อเรา

พุทธวจนสมาคม
เลขที่ 27/10-11 ซอยนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-252-5913, 081-647-6036
CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA