เทศกาล ลานธรรม TK Park

เทศกาลลานธรรม : 15 ค่ำเดือน 8 “เรียนรู้อย่างเข้าใจในพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ เพื่อการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมและธรรมชาติ"

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับพุทธวจนสมาคม จัดกิจกรรมและนิทรรศการ  “เทศกาลลานธรรม:  15 ค่ำ เดือน 8" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20-วันอาทิตย์ ที่ 21 และวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park  ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เพื่อเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการ 10 พระสูตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ชาวพุทธจะต้องศึกษาพุทธศาสนาจากคำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น  และตรัสถึงเหตุแห่งความเสื่อมของศาสนาพุทธ เพราะมีการเติมแต่งคำสอน และไม่ได้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนต่อไป

นอกจากนี้มีนิทรรศการชุด: Time Line พระไตรปิฏก  โดยนำเสนอถึงความเป็นมาของพระไตรปิฎก ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างง่ายๆ ด้วยแผนภาพที่แสดงตั้งแต่ 45 ปี ก่อนพุทธศักราชที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  และแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  หรือวันที่ชาวพุทธเรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา”

จากนั้นการประกาศศาสนาด้วยพุทธพจน์จึงเกิดขึ้น กระทั่งเสด็จปรินิพพาน จึงเกิดสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น และนำไปสู่การจารึกเป็นลากลักษณ์อักษร จนมาถึงพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้มีการคัดลอกจากอักษรขอม มาเป็นอักษรไทย และจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ จำนวน 39 เล่ม และส่งไปยังสถาบันต่างๆ กว่า 260 ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นปฐมบทของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในปัจจุบัน

กิจกรรมอื่นๆประกอบด้วย การสาธยายพระสูตรจากการทรงจำ จากยุวสมาชิกอายุ  5-15 ปี ละครเวทีตามหลักพุทธวจน โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน เวทีเสวนา Inspired by Idol บุคคลสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้พุทธวจน กับ คุณส้ม ณัชพร สายบัว  Managing Director จากบริษัท Woody World ผู้ผลิตรายการวูดดี้ เกิดมาคุย และรายการตื่นมาคุย  พิธีกรจาก TrueSelect  คุณโฮน์ เหมวัส โชติชุติมาส และคุณ สิริยากร เทียนวุฒิชัย เยาวชนจากคอร์ส “  Do not Be the Last Man:the lesson one

การบรรยายธรรมในหัวข้อ “ มารู้จักพุทธวจนในวันอาสาฬหบูชา” โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง   และเวทีเสวนา “ผลของการทำดี ทำชั่ว ….ภพภูมิมนุษย์” กับคุณจันทสิริ เจริญพิทักษ์  นายกพุทธวจนสมาคม และเรือเอกนฤเบศว์ ทองแดง ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธวจน