พุทธวจนสมาคมมอบโล่ห์ อ.สุธี

พุทธวจนสมาคม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงธรรม โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโลในวันที่ 3 มกราคม 2555  ซึ่งมีการมอบโล่ห์ จัดทำโดยสมาคมฯ แด่ อาจารย์สุธี สุดประเสริฐ(โก้) ผู้ที่มีคุณุปการต่อผู้ศึกษาพุทธวจนจากการพัฒนาโปรแกรม E-tipitaka