พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม

พุทธวจนสมาคมร่วมจัดนิทรรศการพุทธวจน ในงาน "พุทธวจน หนทางแห่งความเจริญไม่เสื่อม" ซึ่งมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556