ร่วมงานแสดงธรรมพุทธวจนของ อบต.แพรกษา

พุทธวจนสมาคมเข้าร่วมการแสดงธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิพโล ซึ่งจัดโดยอบต. แพรกษา จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556