ขอเชิญร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

“ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557”

Be BUDDHAWAJANA  World 2014

พุทธวจนสถาบันได้ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น ผู้ใช้คำพระศาสดาเท่านั้นในการศึกษาธรรม และเชิญชวนผู้อื่นให้เข้ามาศึกษา (Be Buddhawajana World) ตามคำบาลีที่ว่า “เอหิปสฺสิโก” จนวันนี้มีชาวพุทธผู้หยั่งลงมั่นในพุทธวจน มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตามบัญญัติของพระศาสาดา ที่ว่า “ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน” เลื่อมใสอย่างยิ่ง ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ในตถาคต
 
ขอเชิญชวนพุทธวจนสถาบันทั่วโลก “ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาอันหยั่งลงมั่น ในคำสอนขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กระทำตนเป็นหนึ่งใน “รัตนะ 5” (บุคคลผู้เป็นเหมือนแก้ว 5 ประการ หาได้ยากในโลก) ให้ชาวพุทธได้รับรู้เป็นการทั่วไป ไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบต่อกันไป อันเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรม (ผู้สำรองที่นั่ง 5,000 คนแรก และอยู่ร่วมจนจบงาน จะได้รับหนังสือพุทธวจนปิฎก[เล่มที่ 11] 1 เล่ม)
 
โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  1. BB World on Stage แสดงความเป็นมาของหลักฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้า การเปิดตัวพุทธวจนปิฎกครั้งแรกของโลก ร่วมกันสาธยายธรรม เจริญอานาปานสติ และการแสดงธรรมพุทธวจนบรรยาย “รักและศรัทธาตถาคตสู่วิมุตติ” โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 

    โดยสำรองที่นั่งได้ที่ bbworld.seat[at]gmail.com หรือ โทร: คุณฉัตรฤดี 089-920 8017, ​      คุณประพันธ์ 081-551 1255, คุณกาญจนา 081-443 6029, คุณเฉลิมพงษ์ 085-489 1012
  2. BB World Expo ร่วมสนับสนุนจัดแสดงสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนำพุทธวจนเข้าไปเป็นส่วนของสินค้านั้นๆ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.booth[at]gmail.com หรือ โทร: คุณจิตรลดา 094-419 8680
  3. BB World Gallery ร่วมจัดแสดงนิทัศการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจน ของพุทธวจนสถาบันต่างๆทั่วโลก โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.exhibition[at]gmail.com หรือ โทร: คุณจันทร์จิรา 081-844 5592
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนตามกำลัง เพื่อการจัดงานสามารถบริจาคได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี) ชื่อบัญชี มูลนิธิ พุทธโฆษณ์ เลขที่บัญชี 318 249608 6
 
รายได้ทั้งหมดหลังจากใช้เพื่อการดำเนินงานแล้ว มอบให้องค์กรการกุศลเพื่อเผยแผ่พุทธวจนต่อไป
 
วัน เวลาและสถานที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
be buddhawajana world