รวมภาพงานร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต 2557

รัก ศรัทธา ตถาคต
 
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา พุทธวจนสถาบันจากทั่วโลก พุทธวจนสมาคม มูลนิธิพุทธโฆษณ์ และ คณะบุคคลผู้มีความรัก และศรัทธา ในการตรัสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “รัก ศรัทธา ตถาคต 2557” หรือ “BB World 2014” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “พุทธวจน” อย่างถูกต้อง และเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ เกิดความศรัทธาต่อคำสอนของพระองค์
 
ภายในงานมีการเปิดตัวหนังสือ “พุทธวจน-ปิฎก” ที่มีการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยความคิดริเริ่มจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดทำร่วมกับคณะสงฆ์วัดนาป่าพง และผู้มีจิตอาสาอีกร่วม 400 ชีวิต โดยใช้เวลาในการรวบรวมให้ได้หนังสือดังกล่าวร่วม 10 ปี และพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเรื่อง "ความลับของสังสารวัฏ"
 
พุทธวจน time line
 
หนังสือ “พุทธวจน-ปิฎก” เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ โดยไม่มีการตัดทอนบิดเบือน หรือแต่งเติม โดยมีทั้งภาษาบาลีและไทย เทียบเคียงกันข้อต่อข้อในคู่หน้าเดียวกัน ซึ่งเล่มที่มีการแจกภายในงานครั้งนี้จำนวนมากกว่า 5,000 เล่ม คือพุทธวจนปิฎกเล่มที่ 11 ซึ่งเป็นเล่มที่หนาที่สุด มีข้อธรรมทั้งหมด 1,803 ข้อ จากหนังสือพุทธวจนปิฎกทั้งหมด 33 เล่ม
 
โดยเหตุผลที่ต้องมีการ รวบรวม “พุทธวจน-ปิฎก” จำนวน 33 เล่ม ซึ่งมีเฉพาะคำสอนของพระศาสดาเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบัน ในพระไตรปิฎก มีคำสอนของคำสาวก หรือคำแต่งใหม่ เข้าไปปะปนอยู่ด้วย ทำให้เกิดความยากที่จะศึกษา แยกแยะ ว่าคำใดคือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุที่ต้องทำหนังสือที่รวบรวมแต่คำสอนของพระศาสดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขึ้นมา เพื่อการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ เป็น “อะกาลิโก” ที่ตรัสจากพระโอษฐ์โดยตรง ซึ่งจะง่ายต่อการศึกษา และสืบค้น การเทียบเคียง และการตรวจสอบความถูกต้อง เพราะพระองค์ยืนยันว่าคำพูดของพระองค์นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นหลักที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในคำสอนของตถาคต และยังเป็นเหตุปัจจัยที่พระองค์ได้รับการขนานนามว่า “ตถาคต” 
 
ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นพุทธวจนสถาบันจากในประเทศและจากประเทศต่างๆทั่วโลก ขณะเดียวกันยังมีคณะภิกขุที่เข้าร่วมแสดงความกตัญญูต่อตถาคตอีกจำนวนมาก ยังไม่รวมผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องModern 9 TV ตั้งแต่ 15:00-17:00 น.