โครงการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่๑

โครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน" เป็นโครงการที่สนับสนุนความสามารถเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู และประชาชนคนไทย หันมาสนใจ การนำพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างศรัทธา ในองค์พระศาสดา และยังให้เกิดประโยชน์สุขของตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ http://www.nongtongbuddhawajana.com